Contact Us

Postal Address: 800 Dongchuan Road, Shanghai

Zip Code:  200240

Telephone: +86-21-6728-5173

                    +86-21-6728-5219

FAX:   +86-21-5474-1040

Email:  Yunjia Liu          liuyunjia1101@sjtu.edu.cn 

             Qiuyue Miao      miaoqiuyue@sjtu.edu.cn